Tài khoản Hotspot Shield VPN (1 năm)
 • Loại tài khoản: Tài khoản Hotspot Shield VPN (1 năm)
 • Đơn giá: 199.999đ
 • Số lượng còn lại: 0
Gói Google One 2TB (1 năm)
 • Loại tài khoản: Gói Google One 2TB (1 năm)
 • Đơn giá: 1.200.000đ
 • Số lượng còn lại: 0
Gói Google One 1TB (1 năm)
 • Loại tài khoản: Gói Google One 1TB (1 năm)
 • Đơn giá: 800.000đ
 • Số lượng còn lại: 0
Gói Google One 500GB (1 năm)
 • Loại tài khoản: Gói Google One 500GB (1 năm)
 • Đơn giá: 500.000đ
 • Số lượng còn lại: 0
Gói Google One 200GB (1 năm)
 • Loại tài khoản: Gói Google One 200GB (1 năm)
 • Đơn giá: 300.000đ
 • Số lượng còn lại: 0
Gói nâng cấp Office 365 1 năm (1TB)
 • Loại tài khoản: Gói nâng cấp Office 365 1 năm (1TB)
 • Đơn giá: 150.000đ
 • Số lượng còn lại: 0

BẢNG GIÁ VPS FREE TRIAL


Bảng Giá VPS Trial Bảng Giá VPS VN

VPS A1

25.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 1 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS A2

35.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS A3

60.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 4 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS A4

150.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 16 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: US

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS B1

30.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 1 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: Hongkong, Japan, Australia, Korea, vv

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS B2

40.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 1 CORE

 • RAM: 2 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: Hongkong, Japan, Australia, Korea, vv

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS B3

70.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 2 CORE

 • RAM: 4 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: Hongkong, Japan, Australia, Korea, vv

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux

VPS B4

170.000đ / 1 Tháng


 • CPU: 4 CORE

 • RAM: 16 GB

 • DISK: 127 GB SSD

 • SERVER: Hongkong, Japan, Australia, Korea, vv

 • IP: 1 IPV4

 • OS: Windows, Linux